Results

Kenyai nemzeti liga 05/26 08:00 - KDF v Kenya Army L 3-1
Kenyai nemzeti liga 04/22 06:00 - AP Kenya v Kenya Army W 1-3
Kenyai nemzeti liga 03/11 06:00 - Kenya Army v KPA L 0-3
Kenyai nemzeti liga 03/10 12:00 - Prisons Western v Kenya Army L 3-2
Kenyai nemzeti liga 02/11 10:00 - Prisons Mombasa v Kenya Army - View
Kenyai nemzeti liga 02/10 08:00 - Kenya Army v KFS W 3-1
Kenyai nemzeti liga 06/30 08:00 - Kenya Prisons v Kenya Army L 3-0
Kenyai nemzeti liga 06/25 08:00 - Kenya Army v Equity Bank L 0-3
Kenyai nemzeti liga 06/24 10:00 - KFS v Kenya Army L 3-1
Kenyai nemzeti liga 06/23 10:00 - Kenya Army v Prisons Rift Valley L 1-3
Kenyai nemzeti liga 05/28 11:00 - Kenya Army v KDF L 1-3
Kenyai nemzeti liga 05/27 09:00 - Prisons Mombasa v Kenya Army W 1-3